1. Wstęp

Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk w trosce o rozwój dyscypliny Informatyka w Polsce postanowił przygotować własny ranking jednostek (wydziałów) uczelni wyższych (państwowych i niepaństwowych) prowadzących studia na kierunku Informatyka na poziomie magisterskim.

W tym celu powołał komisję ekspercką w składzie:

· dr inż. Waldemar Iszkowski, prezes Krajowej Izby Informatyki i Telekomunikacji,

· prof. dr hab. inż. Adam Janiak (przewodniczący),

· prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk,

· dr hab. inż. Zbyszko Królikowski, (sekretarz),

· prof. dr hab. Jan Madey,

· dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego,

· prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc.

Komitet Informatyki zaproponował postać ankiety zbierającej dane poszczególnych jednostek. Ankieta ta została wysłana do wszystkich jednostek, które mają uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim – 41. W odpowiedzi uzyskano dane z 23 jednostek.

Postanowiono, że przy ocenie jednostek będą brane pod uwagę następujące cztery główne kryteria (uwzględniane częściowo także przy kategoryzacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwową Komisję Akredytacyjną):

· pozycja akademicka jednostki,

· pozycja naukowa kadry,

· infrastruktura jednostki,

· studia i studenci.

W ramach każdego głównego kryterium określono szczegółowe kryteria, zwane dalej wskaźnikami, reprezentujące mierzalne osiągnięcia jednostki w wybranych, szczegółowych aspektach oceny i definiujące zakresy poszczególnych kryteriów głównych.

Osiągnięcia jednostki w ramach każdego wskaźnika wyrażane były liczbą zdobytych punktów, obliczaną jako ważona suma wartości uzyskanych z odpowiednich pól ankiety.

Wynik dla każdego kryterium głównego to ważona suma wyników uzyskanych dla poszczególnych wskaźników wchodzących w jego skład. Wagi wskaźników ilustrują ich wpływ na wartość rozpatrywanego kryterium. Dodatkowo, wartości uzyskane dla każdego z głównych kryteriów zostały przeskalowane tak, aby maksymalna zdobyta liczba punktów wynosiła 100 (jednostka, która zdobyła największą liczbę punktów na danym kryterium głównym otrzymuje ich 100, pozostałe jednostki proporcjonalnie mniej).

Przy definiowaniu wskaźników przyjęto następujące ustalenia:

  1. Jako oceniany okres przyjęto ostatni zakończony rok kalendarzowy, tj. 2007.
  2. Dane dotyczące ocenianej jednostki uwzględniane w poszczególnych wskaźnikach były brane z ostatniego dnia ocenianego okresu, tj. 31.12.2007 (o ile definicja wskaźnika nie stanowiła inaczej, np. publikacje i cytowania brane były za rok 2006, nowo mianowani profesorowie i dr hab. za lata 2004-2007).
  3. Przez podstawowych pracowników jednostki rozumie się pracowników prowadzących w ocenianym okresie zajęcia na kierunku Informatyka, zatrudnionych na pierwszym pełnym etacie w ocenianej jednostce i jednocześnie:

· posiadających stopień naukowy w dyscyplinie Informatyka lub

· posiadających dorobek naukowy w dyscyplinie Informatyka (udokumentowany w postaci listy 5 ÷ 10 najważniejszych publikacji z okresu ostatnich 4 lat),

wliczonych do minimum kadrowego kierunku Informatyka.

2. Szczegółowy opis wskaźników w ramach poszczególnych kryteriów

Poniżej przedstawione są definicje poszczególnych wskaźników. Wskaźniki zostały opracowane w taki sposób, że im ich wartość jest wyższa, tym ocena danej jednostki jest lepsza. Przy nazwach poszczególnych wskaźników w nawiasach kwadratowych podano ich współczynniki wagowe przy obliczaniu wartość kryterium głównego.

I. Pozycja akademicka jednostki

KATEGORIA JEDNOSTKI [waga 25]: liczba punktów = 5 – kategoria jednostki. Uczelnie nie posiadające kategorii otrzymują zero punktów.

UPRAWNIENIA NAUKOWE [waga 1]: suma ważonych uprawnień: habilitacyjne uwzględniane z wagą 30, doktorskie - z wagą 20, magisterskie - z wagą 10, inżynierskie bądź licencjackie - z wagą 5.

UDZIAŁ W GREMIACH DECYZYJNYCH NAUKI [waga 1]: ważona suma liczby podstawowych pracowników jednostki będących członkami:

- Rady Nauki uwzględniani z wagą 20; pełniący tam funkcje - z wagą 20*,

- paneli MNiSW - z wagą 10; pełniący tam funkcje - z wagą 10,

- Państwowej Komisji Akredytacyjnej - z wagą 10; pełniący tam funkcje - z wagą 10,

- Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Nauk - z wagą 20; pełniący tam funkcje - z wagą 20,

- Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego - z wagą 20; pełniący tam funkcje - z wagą 20,

*Osoby będące jednocześnie członkami i pełniącymi funkcje otrzymują punkty za obie pozycje.

Uzasadnienie doboru wag

Dla wskaźnika UDZIAŁ W GREMIACH DECYZYJNYCH NAUKI wagi zostały dobrane tak, aby udział w gremiach wybieralnych miał wagę dwukrotnie większą niż udział w gremiach mianowanych.

II. Pozycja naukowa kadry

NASYCENIE KADR [waga 1]: ważona suma liczby podstawowych pracowników jednostki posiadających stopień lub tytuł:

- prof. - z wagą 2,

- dr. hab. - z wagą 1.5,

- dr. - z wagą 1.

ROZWÓJ KADRY [waga 1]: ważona suma liczby podstawowych pracowników jednostki, którzy uzyskali stopień lub tytuł:

- prof. - z wagą 5,

- dr. hab. - z wagą 2.5,

- dr. - z wagą 1.

POZYCJA NAUKOWA [waga 1]: ważona suma liczby podstawowych pracowników jednostki, będących członkami komitetów (osobno wliczamy pełniących tam funkcje):

- członkowie rzeczywiści PAN - z wagą 10,

- członkowie korespondenci PAN - z wagą 8,

- członkowie Komitetu Informatyki PAN - z wagą 2; pełniący tam funkcje - z wagą 2,

oraz laureatów prestiżowych nagród:

- „Polski Nobel” - z wagą 10,

- subsydia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - z wagą 2,

- stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - z wagą 1.5,

- nagroda MNiSW - z wagą 1.

AUTORYTET KADRY [waga 1]: ważona suma liczby podstawowych pracowników jednostki będących członkami komitetów redakcyjnych czasopism z tzw. „listy filadelfijskiej” (z wagą 0.5), liczby pełnionych tam przez nich funkcji (z wagą 0.5) oraz dodatkowo liczby (różnych) czasopism, w których komitetach redakcyjnych zasiadają (z wagą 0.25).

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE KADRY [waga 1]: ważona suma:

- liczby punktów za publikacje z tzw. „listy filadelfijskiej” wg. punktacji MNiSW (z wagą 0.02),

- liczby punktów za pozostałe publikacje punktowane przez MNiSW (z wagą 0.001),

- liczby cytowań (z wagą 0.1),

- liczby projektów przyznanych przez MNiSW (tylko granty własne i promotorskie) prowadzonych przez podstawowych pracowników jednostki (z wagą 0.5),

- liczby projektów przyznanych przez MNiSW (tylko granty własne i promotorskie), których kierownikiem jest podstawowy pracownik jednostki (z wagą 0.5),

- liczby projektów UE prowadzonych przez podstawowych pracowników jednostki (z wagą 0.5),

- liczby projektów UE, których kierownikiem jest podstawowy pracownik jednostki (z wagą 0.5),

- liczby uzyskanych patentów i wdrożeń (z wagą 0.1).

Uzasadnienie doboru wag

W tym kryterium jako podstawę doboru wag przyjęto ostateczną liczbę punktów wnoszonych do wskaźnika przez bardzo dobry artykuł opublikowany w czasopiśmie z tzw. „listy filadelfijskiej” (24 punkty wg. punktacji MNiSW), czyli 0.48 punkta (0.02 * 24). Wagi pozostałych wskaźników i składowych wskaźników w tym kryterium zostały dobrane w odniesieniu do tej liczby punktów (0.48), zwanej dalej „wzorcem” (czyli jedna publikacja „filadelfijska” za 24 pkt.).

W przypadku wskaźnika NASYCENIE KADR waga nadana podstawowemu pracownikowi jednostki, posiadającemu tytuł profesora została ustalona tak, aby ostateczna liczba wnoszonych punktów była czterokrotnością liczby punktów wnoszonych przez „wzorzec” (waga 2 ≈ 4 * 0.48). Wagi, z którymi byli uwzględniani doktorzy hab. i doktorzy, ustalono na odpowiednio mniejsze: 1.5 i 1. Wskaźnik ten pozwala na zróżnicowanie jednostek pod względem zarówno liczby podstawowych pracowników jednostki, jak i ich „jakości”.

W przypadku wskaźnika ROZWÓJ KADRY wagi nadane podstawowym pracownikom jednostki, którzy uzyskali tytuł profesora lub stopień dr. hab. w latach 2004-2007, są istotnie wyższe niż dla wskaźnika NASYCENIE KADR, aby docenić wkład i pracę związaną z rozwojem naukowym podstawowych pracowników jednostki.

Dla wskaźnika POZYCJA NAUKOWA wagi jego składowych zostały ustalone jako:

- dla członków rzeczywistych PAN – dwudziestokrotność „wzorca” (waga 10 ≈ 20 * 0.48), dla członków korespondentów PAN – szesnastokrotność „wzorca” (waga 8);

- dla członków KI PAN i zajmujących tam funkcje – czterokrotność wzorca (waga 2);

- dla laureatów nagrody „Polski Nobel” - dwudziestokrotność „wzorca” (waga 10 ≈ 20 * 0.48), dla laureatów: subsydiów FNRNP, stypendiów FNRNP i nagród MNiSW odpowiednio mniej według rangi (odpowiednio wagi: 2, 1.5 i 1).

Dla wskaźnika AUTORYTET KADRY wagę za członkostwo podstawowego pracownika jednostki w komitecie redakcyjnym czasopisma z tzw. „listy filadelfijskiej” oraz za pełnienie tam funkcji ustalono na równoważną „wzorcu”, tj. 0.5. Dodatkowo punktowana jest liczba różnych czasopism, w których działają ci pracownicy – z wagą 0.25 - równą połowie „wzorca”.

Dla wskaźnika OSIĄGNIĘCIA KADRY waga punktów przyznanych przez MNiSW za artykuły w czasopismach nie będących na tzw. „liście filadelfijskiej” ustalono na dwudziestokrotnie mniejszą od wagi „wzorca”, tj. na 0.001. Posunięcie to ma na celu promowanie publikowania w dobrych czasopismach. Waga nadana cytowaniom odzwierciedla rzeczywiste uznanie dla wyników naukowych pracowników jednostki i została dobrana tak, aby pięć cytowań wnosiło do wskaźnika tyle punktów co „wzorzec”, stąd waga 0.1. Waga przypisana grantom krajowym i projektom Unii Europejskiej została dobrana jako równa połowie „wzorca”; stosunkowo mała waga wynika z faktu, że granty rozliczane są na podstawie publikacji i tam zostały one uwzględnione. Ze względu na mało precyzyjne określenie terminu wdrożenia i związaną z tym dowolność interpretacyjną, w tej edycji rankingu waga tego wskaźnika została ustalona na niskim poziomie równym 0.1.

III. Infrastruktura jednostki

INFRASTRUKTURA [waga 0.5]: liczba odpowiedzi twierdzących w podpunkcie „Infrastruktura” ankiety (dotyczących sieci WiFi dla studentów, dostępu on-line do zasobów biblioteki itp.).

KOMPUTERY [waga 0.001]: liczba stanowisk komputerowych w jednostce dostępnych dla studentów.

LABORATORIA SPRZĘTOWE [waga 0.5]: liczba przedmiotów prowadzonych w laboratoriach sprzętowych, dających możliwość obsługi sprzętu informatycznego (ale nie komputerów) wykorzystywanego w praktyce, np. sprzęt sieciowy, aparatura cyfrowa itp.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE [waga 0.1]: liczba przedmiotów specjalistycznych, dających możliwość zapoznania studentów z narzędziami wykorzystywanymi w przemyśle, prowadzonych w ramach laboratorium lub projektu.

Uzasadnienie doboru wag

Dla tego kryterium jako „wzorzec” ustalono ostateczną liczbę punktów wnoszoną do kryterium przez przedmiot prowadzony w laboratorium sprzętowym, tj. 0.5 punkta.

Dla wskaźnika INFRASTRUKTURA ustalono wagę równą 0.5, przy czym okazało się, że jednostki prawie nie różnią się pod tym względem.

W przypadku wskaźnika KOMPUTERY ustalono, że 500 komputerów to równowartość „wzorca”.

W przypadku wskaźnika ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE ustalono, że 5 przedmiotów specjalistycznych to równowartość „wzorca”. Tak mała waga została nadana ze względu na zbyt luźną interpretację tzw. przedmiotu specjalistycznego (wszystkie przedmioty potraktowano jako specjalistyczne dla kierunku Informatyka).

IV. Studia i studenci

AKREDYTACJA [waga 1]: ocena przyznana przez PKA: wyróżniająca 15 punków, pozytywna 10 pkt, brak oceny lub warunkowa 0 pkt.

OBCIĄZENIE DYDAKTYCZNE [waga 1]: liczba podstawowych pracowników jednostki podzielona przez ważoną liczbę studentów kierunku Informatyka (bez doktorantów) studiów stacjonarnych i zaocznych (studenci studiów jednolitych mgr z wagą 0.025, I-go stopnia z wagą 0.01, II-go stopnia z wagą 0.025).

KSZTAŁCENIE DOKTORANTÓW [waga 1]: ważona suma:

- liczby doktorantów z otwartym przewodem w dyscyplinie Informatyka (z wagą 0.05),

- liczby doktorantów pobierających stypendium (z wagą 0.05).

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE STUDENTÓW [waga 1]: ważona liczba punktów uzyskanych za:

- publikacje współautorstwa studentów wg. punktacji MNiSW (uwzględnianych z wagą 0.001),

- publikacje współautorstwa studentów z tzw. „listy filadelfijskiej” wg. punktacji MNiSW (z wagą 0.02),

- udział w konkursach informatycznych:

· międzynarodowych (z wagą 0.25),

· europejskich (z wagą 0.15),

· krajowych (z wagą 0.1),

(liczba punktów za zajęte miejsce w konkursie to: 11 minus zajęte miejsce),

- stypendia zewnętrzne przyznane studentom (z wagą 0.25).

KONTAKTY Z ZAGRANICĄ [waga 0.01]: liczba studentów biorących udział w programie Socrates-Erasmus (przyjeżdżających i wyjeżdżających).

WYBÓR OLIMPIJCZYKÓW [waga 0.05]: liczba olimpijczyków studiujących w jednostce.

OGÓLNOPOLSKIE UZNANIE I POPULARNOŚĆ [waga 0.005]: liczba studentów spoza województwa w którym mieści się jednostka.

Uzasadnienie doboru wag

W tym kryterium jako podstawę doboru wag przyjęto ostateczną liczbę punktów wnoszonych do wskaźnika przez bardzo dobry artykuł opublikowany w czasopiśmie z tzw. „listy filadelfijskiej” (24 punkty wg. punktacji MNiSW), czyli 0.48 punkta (0.02 * 24). Wagi pozostałych wskaźników i składowych wskaźników w tym kryterium zostały dobrane w odniesieniu do tego „wzorca” (jednej publikacji „filadelfijskiej” za 24 pkt.).

Wskaźnik AKREDYTACJA ilustruje wkład jednostki w zapewnienie wysokiego poziomu nauczania. Liczba punktów otrzymywana za ocenę wystawioną przez PKA została ustalona na: 15 punktów za ocenę wyróżniającą, 10 punktów za ocenę pozytywną (odpowiednio 30-krotność, 20-krotność „wzorca”) i zero punktów za brak oceny.

Wskaźnik OBCIĄŻENIE DYDAKTYCZNE został skonstruowany w taki sposób, aby promować te jednostki, w których zachowana jest proporcja między liczbą studiujących studentów a liczbą podstawowych pracowników jednostki. Wagi studentów zostały dobrane w taki sposób, aby jednostka otrzymywała jeden punkt wtedy, gdy na 50 studentów studiów I-go stopnia lub 20 studentów II-go stopnia (lub studiów jedn. mgr.) przypada 1 pracownik. Przekroczenie tej proporcji skutkuje zmniejszeniem liczby punktów zdobytych w tym wskaźniku. Waga tego wskaźnika została dobrana tak, aby za zachowanie tej proporcji jednostka otrzymywała dwukrotność punktów za „wzorzec”.

Dla wskaźnika OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW waga punktów przyznanych przez MNiSW za publikacje współautorstwa studentów i doktorantów (w tym w czasopismach nie będących na tzw. „liście filadelfijskiej”) ustalono na dwudziestokrotnie mniejszą od wagi „wzorca”, tj. na 0.001. Posunięcie to ma na celu promowanie publikowania w dobrych czasopismach (ze względu na brak rozróżnienia na publikacje osobno studentów i osobno doktorantów, należy spodziewać się, że liczba punktów podawana przez jednostki w tej składowej oceny dotyczy doktorantów).

Wagi nadane składowym związanym z konkursami informatycznymi zostały dobrane tak, aby zajęcie pierwszego miejsca w konkursie międzynarodowym było równoważne pięciokrotności „wzorca” – czyli 2.5 punktów w ostatecznym wyniku. Waga stypendiów zewnętrznych została dobrana tak, aby dwóch stypendystów wnosiło do wskaźnika tyle co „wzorzec”.

Waga wskaźnika WYBÓR OLIMPIJCZYKÓW została dobrana tak, aby dziesięciu olimpijczyków studiujących w jednostce wnosiło do ostatecznej oceny równowartość „wzorca”. Wskaźnik ten ilustruje popularność danej jednostki wśród najlepszych licealistów, choć trzeba zaznaczyć, że jest on mocno uwarunkowany geograficznie.

Wskaźnik KSZTAŁCENIE DOKTORANTÓW ilustruje wkład jednostki w kształcenie młodych naukowców. We wskaźniku tym uwzględniono jedynie doktorantów posiadających otwarty przewód doktorski lub pobierających stypendium (uwzględnianych z wagą 0.05), ponieważ otwarcie przewodu doktorskiego wiąże się z weryfikacją dotychczasowych osiągnięć naukowych, natomiast w przypadku doktorantów pobierających stypendium można oczekiwać, że jest ono docenieniem ich dotychczasowej pracy. Małe wagi ustalono ze względu na wskaźnik OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW, w którym należy szukać rezultatów kształcenia doktorantów.

W przypadku wskaźników KONTAKTY Z ZAGRANICĄ oraz OGÓLNOPOLSKIE UZNANIE I POPULARNOŚĆ wagi zostały dobrane w odniesieniu do wskaźnika WYBÓR OLIMPIJCZYKÓW odpowiednio jako: jedną-piątą wagi olimpijczyka (waga 0.01) oraz jedna-dziesiątą wagi olimpijczyka (waga 0.005).

Należy nadmienić, że wskaźniki OGÓLNOPOLSKIE UZNANIE I POPULARNOŚĆ, KONTAKTY Z ZAGRANICĄ, OBCIĄZENIE DYDAKTYCZNE oraz KSZTAŁCENIE DOKTORANTÓW są wskaźnikami drugorzędnymi i nie wnoszą istotnego wkładu do głównego kryterium.

3. Opis algorytmów tworzenia rankingów

Każda z jednostek biorących udział w rankingu została oceniona na każdym z czterech kryteriów, agregujących punkty uzyskane dla wskaźników zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.

Dodatkowo, ze względu na założenie o równoważności kryteriów głównych, ostateczne oceny jednostek zostały przeskalowane tak, aby przyjmowały wartości liczbowe (punkty) z zakresu [0;100], tj. jednostka, która zdobyła największą liczbę punktów w danym kryterium głównym otrzymuje 100 punktów, pozostałe jednostki proporcjonalnie mniej.

Wyniki punktowe, uzyskane przez poszczególne jednostki w czterech głównych kryteriach, zebrano w Tabeli 1. Rysunki 1 ÷ 4 przedstawiają wyniki dla każdego z kryteriów w formie graficznej.

W niniejszym rankingu, do utworzenia listy rankingowej jednostek, ocenianych za pomocą czterech kryteriów, zostały zastosowane dwa podejścia:

· podejście „klasyczne”, zakładające prostą metodę kompensacji między kryteriami – ostateczna ocena to suma ocen na poszczególnych kryteriach głównych uwzględnianych z wagami 0.25 (kryteria główne są równoważne) oraz

· podejście wielokryterialne, w którym ostateczna ocena wyliczana jest na podstawie przepływów netto w grafie relacji przewyższania. Ogólnie, w tym podejściu ostateczna ocena dla każdej jednostki reprezentuje różnicę między liczbą jednostek przewyższanych przez daną jednostką, a liczbą jednostek, które daną jednostkę przewyższają. Szczegóły dotyczące tego podejścia są zawarte w opisie przygotowanym przez prof. R. Słowińskiego, dostępnym na stronie internetowej http://www.ki.pan.pl/ .

W obydwu podejściach lista rankingowa tworzona jest przez uszeregowanie jednostek według uzyskanych ostatecznych ocen, zaczynając od jednostki, która uzyskała najwyższą ocenę.

Listy rankingowe uzyskane za pomocą obydwu podejść przedstawione są na Rysunkach 5 i 6.

Tabela 1. Liczba punktów (po przeskalowaniu) uzyskana przez poszczególne jednostki w czterech głównych kryteriach.

JEDNOSTKA

POZYCJA AKADEMICKA

JEDNOSTKI

POZYCJA NAUKOWA

KADRY

INFRASTRUKTURA

JEDNOSTKI

STUDIA I STUDENCI

Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska

100

100

95,0592613

82,76276781

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

60

14,89140024

35,80485116

34,99913952

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

77,77777778

31,79151163

91,68274531

54,11109896

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

46,66666667

35,62033149

94,65270121

33,79245673

Wydział Informatyki, Politechnika Szczecińska

51,11111111

17,25235977

61,45259096

36,22815076

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski

60

21,23472868

84,64029768

28,09330132

Wydział Nauk Ścisłych, Akademia Podlaska

33,33333333

18,92349161

57,98649394

32,15720431

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

57,77777778

33,88963176

100

29,9318812

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

28,88888889

13,66586546

38,58875413

24,50825793

Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

91,11111111

41,39994822

47,87761852

32,17817927

Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Wrocławski

77,77777778

31,32057708

49,17309813

50,25167398

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

73,33333333

12,04921876

28,31449835

32,47070721

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Uniwersytet Zielonogórski

60

25,28987146

53,73484013

30,90004383

Wydział Informatyki, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

6,666666667

17,69003552

50,3514333

29,47677045

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

91,11111111

48,33223823

65,1185226

100

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

86,66666667

39,86674381

88,66455347

43,16420097

Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska

82,22222222

50,74815155

93,35722161

41,78417262

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska

40

11,74974096

49,09729879

28,5423389

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach

73,33333333

38,50918732

97,40214994

35,75584691

Wydział Informatyki, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

11,11111111

19,05456078

60,29492834

15,30241955

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

6,666666667

17,39866953

67,53031974

4,571184224

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, AGH

82,22222222

27,15886821

90,68357222

57,93581788

Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska

73,33333333

43,4273291

78,41786108

34,459378


ranking_rys1

Rys. 1. Liczba punktów uzyskana przez poszczególne jednostki w kryterium Pozycja akademicka jednostki.

ranking_rys2
Rys. 2. Liczba punktów uzyskana przez poszczególne jednostki w kryterium Pozycja naukowa kadry.
ranking_rys3
Rys. 3. Liczba punktów uzyskana przez poszczególne jednostki w kryterium Infrastruktura jednostki.
ranking_rys4
Rys. 4. Liczba punktów uzyskana przez poszczególne jednostki w kryterium Studia i studenci.
ranking_rys5
Rys. 5. Ranking jednostek prowadzących kierunek Informatyka uzyskany w oparciu o podejście wielokryterialne.
ranking_rys6
Rys. 6. Ranking jednostek prowadzących kierunek Informatyka uzyskany w oparciu o podejście "klasyczne".